A A A

Reguli de conduită în instanță

REGULI DE CONDUITĂ A JUSTIŢIABILILOR ŞI A ALTOR PERSOANE ÎN INSTANŢA JUDECĂTOREASCĂ

- H O T Ă R Î R E privind aprobarea Regulilor de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Regulile privind conduita justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească (Reguli) sunt elaborate în temeiul Legii cu privire la organizarea judecătorească, Legii cu privire la statutul judecătorului, Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.3003, Regulamentelor CSM, precum şi a altor acte normative în vigoare.

2. Prezentul regulament include reguli generale de conduită în instanţă, aplicabile atât persoanelor care apar ca părţi sau participanţi în proces (justiţiabili), cât şi altor persoane aflate în şedinţa de judecată sau în incinta instanţei, interesate de desfăşurarea procedurilor judiciare sau de activitatea extrajudiciară a instanţei de judecată.

3. Prezentul Regulament urmează a fi aplicat împreună cu alte regulamente adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii care reglementează conduita în instanţele judecătoreşti, inclusiv Regulamentul cu privire la serviciul de informare publică şi relaţii cu mass-media (aprobat prin hotărârea CSM nr. 740/31 din 15.10.2013), Regulamentul-model de ordine internă al judecătoriilor şi curţilor de apel (aprobat prin hotărârea CSM nr. 503/17 din 03 iunie 2014).

Capitolul II. Reguli generale de conduită

4. În incinta instanţei judecătoreşti fiecare justiţiabil şi oricare altă persoană este obligată:

a) să aibă o ţinută decentă şi o comportare cuviincioasă;

b) să păstreze ordinea şi disciplina;

c) să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei;

d) să respecte prevederile legale şi de ordin normativ care reglementează activitatea instanţei judecătoreşti;

e) să respecte interdicţia de intrare în incinta instanţei judecătoreşti cu arme, obiecte sau substanţe care pot crea pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanei sau pentru ordinea publică, cu excepţia persoanelor care sunt obligate să poarte armă din oficiu, în vederea îndeplinirii serviciului faţă de instanţă;

f) să se conformeze dispoziţiilor persoanelor delegate sau împuternicite de a executa diverse atribuţii;

g) să respecte instrucţiunile afişate pe uşile sălilor de judecată şi ale altor încăperi.

5. Este interzisă comunicarea participanţilor la proces cu judecătorul, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedură şi comunicarea are loc în alt mod decât cel prevăzut de regulile de procedură.

Capitolul III. Depunerea şi solicitarea documentelor din instanţa de judecată

6. Cererile de chemare în judecată, orice alt tip de cereri şi acte în legătură cu dosarele aflate pe rolul instanţei judecătoreşti, se depun la direcţia/secţia evidenţă şi documentare procesuală din instanţa judecătorească respectivă. În aceeaşi direcţie/secţie pot fi solicitate în scris copiile hotărârilor, sentinţelor, deciziilor şi a altor documente procesuale.

7. Cererile pot fi depuse sau informaţia poate fi solicitată personal, în cadrul orarului de lucru al direcţiei / secţiei evidenţă şi documentare procesuală, afişat în instanţă sau prin poştă. Adresa tuturor instanţelor judecătoreşti sunt indicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.

8. Actele procesuale se depun conform prevederilor actelor normative care reglementează modalitatea de depunere a acestora.

9. La depunerea unui act sau solicitarea oricărei informaţii din instanţa de judecată, persoana urmează să prezinte un act de identitate sau alt act prin care persoana este împuternicită să depună cereri sau să solicite/ să depună alte informaţii.

10. Este interzisă scoaterea din incinta instanţei a dosarelor, sublinierea sau de a face alte menţiuni în dosar, sustragerea filelor sau deteriorarea acestora.

11. Informaţii cu privire la dosarele examinate de instanţa de judecată, inclusiv accesul la dosarele examinate şi primirea copiilor de pe hotărâri, decizii şi alte documente procesuale, pot fi obţinute de la arhiva instanţei de judecată, sau după caz la direcţia/secţia evidenţă şi documentare procesuală din instanţa judecătorească.

12. Informaţia cu privire la dosarele din arhiva instanţei de judecată poate fi obţinută cu respectarea următoarelor reguli generale:

a) Prezentarea unui act de identitate;

b) Solicitarea informaţiei prin cerere scrisă;

c) Respectarea programului de lucru al arhivei, afişat în instanţa de judecată;

d) Accesul la dosarele privind cauzele care au fost judecate în şedinţă secretă este permis doar participanţilor pe dosarul respectiv, avocatului sau reprezentantul unei părţi;

e) Fotocopierea actelor din dosar de către terţele persoane, care nu sunt participanţi în procesul respectiv, poate fi efectuată doar cu acordul preşedintelui instanţei judecătoreşti sau altei persoane împuternicite şi în prezenţa unui reprezentant al arhivei.

Capitolul IV. Şedinţa de judecată

13. Pentru o mai bună desfăşurare a şedinţei de judecată, persoanele interesate să asiste la şedinţa de judecată urmează să consulte din timp listele şedinţelor publicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti, sau afişate pe panourile informative din incintă, pentru a afla numărul de ordine al cauzei şi sala unde va avea loc şedinţa de judecată.

14. Conduita în sala de judecată presupune:

a) prezentarea la cerere a buletinului de identitate;

b) onorarea instanţei (ridicarea în picioare: la momentul intrării şi ieşirii completului de judecată, la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti);

c) adresarea faţă de instanţă stînd în picioare şi cu utilizarea formulei de adresare „Onorată instanţă”;

d) evitarea discuţiilor conflictuale, pe parcursul şedinţelor judiciare, precum şi adresarea către participanţii la proces doar prin intermediul instanţei;

e) păstrarea ordinii şi disciplinei, abţinerea de la orice manifestare care are putea perturba activitatea instanţei;

f) păstrarea liniştii în sala de judecată pe tot parcursul şedinţei de judecată;

g) deconectarea sau stabilirea regimului silenţios telefonului mobil la intrarea în sală sau a oricărui dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare;

h) fotografierea sau înregistrarea video/audio a şedinţelor de judecată doar cu acordul prealabil al preşedintelui şedinţei;

i) răspunderea politicoasă la întrebările adresate în timpul şedinţelor;

j) apropierea de masa judecătorului doar cu permisiunea acestuia;

k) adresarea către participanţii la proces doar prin intermediul instanţei.

15. În cazul în care persoana încalcă normele prevăzute de prezentul regulament, judecătorul sau angajaţii instanţei judecătoreşti avertizează persoana şi recomandă comportamentul potrivit. În cazul neconformării persoanei cu recomandarea primită, acesteia îi poate fi interzis accesul în instanţa sau sala de judecată, ori poate fi îndepărtată din instanţă sau sala de judecată.