A A A

Funcții vacante

Anunț  ANGAJARE 

Curtea de Apel Chișinău organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de specialist principal (perioadă nedeterminată), în cadrul Secţiei interpreţi şi traducători a Curții de Apel Chișinău.

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

- este inclusă în Registrul de Stat al interpreților și traducătorilor autorizați

- dispune de studii superioare în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului;

- dețin cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse și nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătății.

 

Persoanele interesate vor prezenta următoarele acte:

1. formular de participare la concurs;

2. 3 copii al buletinului de identitate;

3. curriculum vitae;

4. extrasul din Registrul de stat al interpreților și traducătorilor autorizați;

5. copia diplomei de studii împreună cu suplimentul;

6. 3 poze ¾;

7. cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

8. certificat medical (poate fi prezentat ulterior desfășurării concursului).

 

Sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane.

2. Asigurare interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată.

3. Executarea traducerii actelor procedurale în scris.

 

Data limită de aplicare  5 octombrie 2023, ora 17:00

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Persoana de contact

Rodica Stratu    Tel. 022 635-317

Email  rodica.stratu@justice.md

 

 

 

 

 

Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea a 6 funcții vacante de grefier, perioadă determinată

În conformitate cu art. 28 din Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea a 6 (șase) funcții vacante de grefier, pe perioadă determinată. 

Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor 4,  până la 04.09.2023, ora 17:00, inclusiv.

 

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. 3 copii al buletinului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  3. copia carnetului de muncă (în cazul dacă este);
  4. 3 poze ¾;
  5. cazier judiciar (poate fi înlocuit cu declarație pe proprie răspundere);
  6. certificat medical (poate fi înlocuit cu declarație pe proprie răspundere);
  7. formular de participare la concurs (descarcă)

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

 

Cerințele de bază pentru solicitanți: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite cu diploma de licență și studii medii de specialitate absolvite cu diplomă);                      

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

Informații suplimentare la nr.tel. (022)-635-317 - Secția resurse umane (Rodica Stratu). 

Email   rodica.stratu@justice.md

 

 

Bibliografia concursului

1.Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;

2.Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;

3.Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;

4.Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;

5.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;

6.Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;

7.Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;

8.Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

9.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;

10.Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

11.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

12.Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

13. Codul administrativ adoptat prin Legea nr. 116 din 19.07.2018;

14. Legea privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești nr. 59 din 15.03.2007.