A A A

Reacția Curții la acuzațiile formulate de S.R.L. „Avia Invest” în cadrul briefingului de presă din 21.11.2022

21 Noiembrie 2022 | 244

În legătură cu acuzațiile formulate de reprezentanții S.R.L. „Avia Invest” în cadrul briefingului de presă organizat pe 21 noiembrie 2022, Curtea de Apel Chișinău aduce următoarele clarificări

Cauza de contencios administrativ la acțiunea depusă de S.R.L. „Avia Invest” vs Agenția Proprietății Publice privind anularea actului administrativ, a parvenit spre examinare în ordine de apel pe 21 iulie 2022, fiind repartizată în mod automat aleatoriu judecătorului E. P.

Examinarea cauzei în ordine de apel a fost fixată pentru 5 octombrie 2022, ora 14:30. La ședința din 5 octombrie 2022, s-a prezentat reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” în bază de procură, care a solicitat amânarea ședinței de judecată. Cererea de amânare a fost admisă, fiind stabilită următoarea ședință pentru 26 octombrie 2022, obiecții de la participanții la proces nefiind formulate referitor la data și ora următoarei ședințe.

Pe 25 octombrie 2022, ora 18:24, avocatul S.R.L. „Avia Invest”, a formulat cerere de strămutare a cauzei într-o altă instanță egală în grad, motive din care, ședința din 26 octombrie 2022, a fost amânată, cauza fiind expediată Curții Supreme de Justiție pentru soluționarea cererii de strămutare.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 9 noiembrie 2022, cererea de strămutare a fost respinsă, cauza fiind restituită instanței de apel.

Ședința de examinare a cauzei a fost fixată pentru 16 noiembrie 2022, ora 14:30.

Pe 15 noiembrie 2022, ora 17:56, reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” a înaintat cerere de recuzare președintelui completului de judecată. Cererea de recuzare a fost supusă distribuirii în mod automat aleatoriu, examinarea acesteia fiind fixată pentru 16 noiembrie 2022, ora 12:00. În ședința de examinare a cererii de recuzare, reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” a solicitat acordarea unui termen pentru prezentarea cererii de recuzare motivate, cerere care a fost admisă, ședința de examinare a cererii de recuzare fiind stabilită pentru 17 noiembrie 2022, ora 9:00.

Având în vedere că reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” a înaintat cerere de recuzare doar președintelui completului de judecată, la 16 noiembrie 2022, ora 14:30, reprezentantul intimatei Agenția Proprietății Publice s-a prezentat și a fost anunțat despre faptul, că ședința de examinare a cauzei în ordine de apel se amână pentru 17 noiembrie 2022, ora 10:00.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 17 noiembrie 2022, cererea de recuzare înaintată președintelui completului de judecată de S.R.L. „Avia Invest”, a fost respinsă.

După emiterea încheierii de respingere a cererii de recuzare înaintată președintelui completului de judecată, pe 17 noiembrie 2022, ora 9:49, prin intermediul poștei electronice, S.R.L. „Avia Invest” a înaintat cerere de recuzare judecătorului raportor. Cererea de recuzare a fost supusă distribuirii în mod automat aleatoriu, examinarea acesteia fiind fixată pentru 17 noiembrie 2022, ora 11:00.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 17 noiembrie 2022, cererea de recuzare înaintată judecătorului raportor de S.R.L. „Avia Invest”, a fost respinsă.

Astfel, părțile au fost notificate în modul corespunzător despre faptul că ședința de examinare a cauzei în ordine de apel este fixată pentru 17 noiembrie 2022, ora 14:30.

La ședința fixată pentru 17 noiembrie 2022, ora 14:30, s-a prezentat reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” și reprezentantul Agenției Proprietății Publice. În cadrul ședinței de examinare a cauzei în ordine de apel, reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” a înaintat cerere de suspendare a cauzei, care prin încheierea completului din 17 noiembrie 2022, a fost respinsă. Ulterior, a fost înaintată cerere de ridicare a excepției de neconstituționalitate, care prin încheierea completului din 17 noiembrie 2022, a fost respinsă, din motiv că, autorul a ridicat probleme de interpretare și de aplicare a legii, aspecte care nu țin de competența Curții Constituționale. Ca rezultat, S.R.L. „Avia Invest” a înaintat cerere de strămutare a cauzei într-o altă instanță judecătorească egală în grad.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 17 noiembrie 2022, cauza a fost ridicată de la examinare și a fost transmisă Curții Supreme de Justiție pentru soluționarea cererii de strămutare.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 18 noiembrie 2022, cererea de strămutare a cauzei într-o altă instanță egală în grad, a fost respinsă, cauza fiind restituită instanței de apel pentru examinare.

După parvenirea cauzei în instanța de apel, ședința de examinare a apelului declarat de S.R.L. „Avia Invest” împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 21 februarie 2022, a fost fixată pentru 21 noiembrie 2022, ora 11:00.

Cu referire la acuzațiile formulate de reprezentanții S.R.L. „Avia Invest” în cadrul briefingului de presă organizat la 21 noiembrie 2022, Curtea reiterează că, toate acuzațiile formulate au un caracter declarativ și subiectiv, fiind formulate cu un singur scop, cel de a influența opinia publică despre situația din dosar.

Reiterăm, că dezacordul părții cu actele de procedură emise de Curtea de Apel Chișinău, urmează a fi expus în actele de exercitare a căilor de atac, iar instanța competentă de a se expune asupra legalității și temeiniciei acestora, este instanța ierarhic superioară – Curtea Supremă de Justiție.

Desconsiderăm și acuzațiile lansate de către reprezentanții S.R.L. „Avia Invest” referitor la faptul că toate cauzele cu implicarea acestei societăți sunt repartizate unui anumit judecător, în acest sens, fiind imperios a se menționa, că toate cauzele și cererile parvenite spre examinare la Curtea de Apel Chișinău, sunt supuse distribuirii aleatorii automate prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, fiind exclus factorul uman, și prin urmare, intervenția în acest proces.

În cadrul briefingului din 21 noiembrie 2022, reprezentanții S.R.L. „Avia Invest” au mai invocat că, în alte cauze cu implicarea sa, au fost acordate termene mai îndepărtate pentru examinare, unica cauză examinată în termei restrânși fiind această cauză civilă, însă, și aceste afirmații au un caracter neîntemeiat. Cu referire la acest aspect, este de menționat că, litigiul intentat de S.R.L. „Avia Invest” împotriva Agenției Proprietății Publice, a parvenit spre examinare în ordine de apel pe 21 iulie 2022, motive din care, ședința de examinare a cauzei a fost fixată într-un termen mai aproape, celelalte cauze invocate parvenind spre examinare mult mai târziu.

Poartă un caracter declarativ, neîntemeiat și subiectiv și acuzația reprezentanților S.R.L. „Avia Invest” care susțin că prin acțiunile lor, judecătorii participă la un „atac raider” asupra companiei, de vreme ce judecătorii completului de judecată examinează temeinicia și legalitatea hotărârii instanței de fond, neavând nici un interes, de orice natură, în soluționarea acestui litigiu.

Sunt neîntemeiate și acuzațiile S.R.L. „Avia Invest” precum că, nu ar fi avut posibilitatea să prezinte probe la judecarea cauzei în ordine de apel, așa cum, apelanta nu a formulat nici o cerere de administrare a unor probe noi, relevante cauzei, toate cererile formulate până la 18 noiembrie 2022, având ca obiect recuzarea membrilor completului de judecată, strămutarea cauzei într-o altă instanță egală în grad, amânarea ședinței de judecată, suspendarea cauzei, ridicarea excepției de neconstituționalitate, etc.

Cu această ocazie, Curtea învederează că potrivit art. 206 alin. (5) Codul de procedură civilă, la solicitarea întemeiată a participantului la proces, instanţa poate amîna o singură dată judecarea cauzei în legătură cu neprezentarea motivată a reprezentantului acestuia.

În condițiile speței, reprezentantul S.R.L. „Avia Invest” și-a valorificat acest drept, înaintând cerere de amânare a ședinței de judecată la 5 octombrie 2022.

Curtea respectă dreptul cetățenilor la libertatea de exprimare, însă reamintește reprezentanților S.R.L. „Avia Invest”, că atunci când își realizează această libertate, urmează să o facă cu respectarea cadrului legal, iar în cazul când formulează acuzații, care se referă în esență la fapte, să prezinte probe care confirmă aceste acuzații.

Curtea subliniază că procesul deferit judecății în speța discutată, se desfășoară cu respectarea principiului contradictorialității și a principiului egalității armelor în proces, principii inerente dreptului la un proces echitabil, iar toate acuzațiile lansate de reprezentanții S.R.L. „Avia Invest”, au un caracter subiectiv, fiind lansate fie cu scopul de a influența opinia publică referitor la cauza pendinte pe rolul instanței, fie cu scopul de a tergiversa examinarea cauzei.