A A A

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

28 Martie 2016 | 0

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul Pleșca Ion, în calitate de Preşedinte al Curții de Apel Chișinău, declar că Curtea de Apel Chișinău, dispune de un sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare permitefurnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de management financiar şi control cuprindemecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia au la bază evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de management financiar şi control al Curții de Apel Chișinău este conform cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public. 

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

21.03.2016