A A A

Curtea de Apel Chișinău organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de specialist principal (perioadă nedeterminată), în cadrul Secţiei interpreţi şi traducători a Curții de Apel Chișinău.

09 Noiembrie 2023 | 199

Anunț  ANGAJARE 

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

- este inclusă în Registrul de Stat al interpreților și traducătorilor autorizați

- dispune de studii superioare în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului;

- dețin cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse și nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătății.

 

Persoanele interesate vor prezenta următoarele acte:

1. formular de participare la concurs;

2. 3 copii al buletinului de identitate;

3. curriculum vitae;

4. extrasul din Registrul de stat al interpreților și traducătorilor autorizați;

5. copia diplomei de studii împreună cu suplimentul;

6. 3 poze ¾;

7. cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

8. certificat medical (poate fi prezentat ulterior desfășurării concursului).

 

Sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane.

2. Asigurare interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată.

3. Executarea traducerii actelor procedurale în scris.

 

Data limită de aplicare 30 noiembrie 2023, ora 17:00

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Persoana de contact

 

Rodica Stratu    Tel. 022 635-317

Email  rodica.stratu@justice.md