A A A

Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea a 3 funcții vacante de grefier, perioadă determinată

22 Mai 2023 | 222

În conformitate cu art. 28 din Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea a 3 (trei) funcții vacante de grefier, pe perioadă determinată. 

Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor 4,  până la 9 iunie 2023, ora 17:00, inclusiv.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. 3 copii al buletinului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  3. copia carnetului de muncă (în cazul dacă este);
  4. 3 poze ¾;
  5. cazier judiciar (poate fi înlocuit cu declarație pe proprie răspundere);
  6. certificat medical (poate fi înlocuit cu declarație pe proprie răspundere);
  7. formular de participare la concurs (descarcă)

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Cerințele de bază pentru solicitanți: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite cu diploma de licență și studii medii de specialitate absolvite cu diplomă);                      

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Informații suplimentare la nr.tel. (022)-635-317 - Secția resurse umane.

 

Bibliografia concursului

1.Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;
2.Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;
3.Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;
4.Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;
5.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;
6.Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
7.Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;
8.Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
9.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;
10.Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
11.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
12.Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

13. Codul administrativ adoptat prin Legea nr. 116 din 19.07.2018;

14. Legea privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești nr. 59 din 15.03.2007.