A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

15 Septembrie 2022 | 273

Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Șef Serviciul tehnologii informaționale și ocuparea a 2 (două) funcții vacante de administrator principal rețea de calculatoare, pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor 4,  până la data de 30 septembrie 2022, ora 16:00, inclusiv.

 

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 1. 3 copii al buletinului de identitate;
 2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. copia carnetului de muncă (în cazul dacă este);
 4. 3 poze ¾;
 5. cazier judiciar (poate fi prezentat ulterior desfășurării concursului, cu condiția semnării unei declarații sub proprie răspundere);
 6. certificat medical (poate fi prezentat ulterior desfășurării concursului, cu condiția semnării unei declarații sub proprie răspundere);
 7. formular de participare la concurs (descarcă)

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Cerințele de bază pentru solicitanți: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite cu diploma de licență și studii medii de specialitate absolvite cu diplomă);                      

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

k) experiența într-o funcție similară constituie un avantaj.

 

Relaţii suplimentare la nr.tel. (022)-635-317 - Secția resurse umane.

 

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;
 2. Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 5. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 6. Codul administrativ adoptat prin Legea nr. 116 din 19.07.2018;
 7. Instrucțiune cu privire la raportarea statistică electronică în judecătorii, aprobată prin Hotărârea CSM nr. 835/27 din 14.10.2014, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și curților de apel, aprobat prin hotărârea CSM nr. 108/3 din 28.01.2014, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Regulamentul cu privire la ordinea internă a instanțelor judecătorești, aprobat prin hotărârea CSM nr. 503/17 din 03.06.2014, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Regulamentul cu privire la desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de teleconferință;
 11. Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat prin hotărârea CSM nr. 658/30 din 10.10.2017;
 12. Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curți de apel, aprobată prin hotărârea CSM nr. 142/4 din 04.02.2014, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat prin hotărârea CSM nr. 338/13 din 12.04.2013, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Regulamentul privind stabilirea gradelor de complexitate unice naționale a cauzelor judiciare civile, penale și contravenționale, aprobat prin hotărârea CSM nr. 165/6 din 18.02.2014, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin hotărârea CSM nr. 110/5 din 05.02.2013, cu modificările și completările ulterioare;