A A A

Concurs la funcții vacante de asistent judiciar și grefier

01 Februarie 2022 | 391

În conformitate cu art. 28 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea - 1 (una) funcție vacantă de asistent judiciar și  2 (două) funcții vacante de grefier. 

Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.317, 318, pînă la data de 18 februarie 2022 ora 16:00, inclusiv.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. 3 copii al buletinului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  3. copia carnetului de muncă (în cazul dacă este);
  4. 3 poze ¾;
  5. cazier judiciar;
  6. certificat medical;
  7. formular de participare la concurs (descarcă)

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Cerințele de bază pentru solicitanți: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite cu diploma de licență și studii medii de specialitate absolvite cu diplomă);                      

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infarcțiuni săvîrșite cu intenție;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

 

Relaţii suplimentare la nr.tel. (022) 635317, (022) 635318 - Secția resurse umane.