A A A

Anunț pentru concursul de ocupare a funcțiilor vacante

23 Octombrie 2020 | 202

Se anunță concurs pentru funcțiile vacante de:

1. specialist superior, în  Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ;

2. specialist principal cu atribuții de purtător de cuvînt, în Secția monitorizare și relații publice; 

3. arhivar.   

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 • 2 copii al buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii în domeniu împreună cu suplimentul şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă  (dacă este cazul);
 • 3 poze ¾;
 • cazier judiciar;
 • act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • certificat medical;
 • formular de participare la concurs (formular).
 • NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

            CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are abilităţi de utilizare a computerului;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică (după caz);
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Termenul limită de depunere al dosarului personal este 31 octombrie 2020 ora 17.00, la adresa mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.318, et.III.

Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022)635318, persoană de contact Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane.