A A A

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de grefier în cadrul Curții de Apel Chișinău

09 Septembrie 2022 | 206

În conformitate cu art. 28 din Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea a 6 (șase) funcții vacante de grefier, pe perioadă nedeterminată. 

Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor 4,  până la data de 26 septembrie 2022, ora 16:00, inclusiv.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. 3 copii al buletinului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  3. copia carnetului de muncă (în cazul dacă este);
  4. 3 poze ¾;
  5. cazier judiciar;
  6. certificat medical;
  7. formular de participare la concurs (descarcă)

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Cerințele de bază pentru solicitanți: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite cu diploma de licență și studii medii de specialitate absolvite cu diplomă);                      

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Relaţii suplimentare la nr.tel. (022) 635317 - Secția resurse umane.

 

Bibliografia concursului

1.Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;
2.Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;
3.Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;
4.Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;
5.Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;
6.Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
7.Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;
8.Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
9.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;
10.Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
11.Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
12.Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

13. Codul administrativ adoptat prin Legea nr. 116 din 19.07.2018;

14. Legea privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești nr. 59 din 15.03.2007.