A A A

Anunț concurs funcții vacante de grefier

20 Septembrie 2021 | 229

În conformitate cu art. 28 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea a 2 (două) funcții vacante de grefier. 

Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.317, 318, pînă la data de 4 octombrie 2021 ora 16:00, inclusiv.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. 3 copii al buletinului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  3. copia carnetului de muncă (în cazul cînd este);
  4. 3 poze ¾;
  5. cazier judiciar;
  6. certificat medical;

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Cerințele de bază pentru solicitanți: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite cu diploma de licență și studii medii de specialitate absolvite cu diplomă);                      

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infarcțiuni săvîrșite cu intenție;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

 

Relaţii suplimentare la nr.tel. (022) 635317, (022) 635318 - Secția resurse umane.