A A A

Anunț

15 Septembrie 2020 | 298

           Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal cu atribuțiile purtătorului de cuvînt al instanței din cadrul Secției monitorizare și relații publice.

            Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 • 2 copii al buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii în domeniu împreună cu suplimentul şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă  (dacă este cazul);
 • 3 poze ¾;
 • cazier judiciar;
 • act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • certificat medical.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

            CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are abilităţi de utilizare a computerului;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

Termenul limită de depunere al dosarului personal este 5 octombrie 2020 ora 17.00, la adresa mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.318, et.III.

Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022)635318, persoană de contact Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane.