A A A

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de grefier din cadrul Curții de Apel Chișinău

18 Aprilie 2017 | 5

În conformitate cu art. 28 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art.12 din Legea nr.59-XVI  din  15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti, Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea a 5  funcții vacante de grefier.

 

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

a) copia buletinului de identitate;

b) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

c) copia carnetului de muncă;

d) 2 poze ¾;

e) cazier judiciar;

f) certificat medical.

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

 

CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

 

 Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.317, et.3.

 Relaţii suplimentare la nr.tel. 022-63-53-17, persoană de contact Stratu Rodica.